1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena ovat jäsenistönsä

·         henkisten

·         ammatillisten

·         koulutuspoliittisten

·         yhteiskunnallisten

·         muiden vastaavien etujen ajaminen

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n (jatkossa IL ry) alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n (jatkossa IOL ry) paikallisyhdistyksenä sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

·         harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa

·         järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia

·         järjestää jäseniään yhdistäviä tilaisuuksia

·         toimii jäsentensä etujen ajamiseksi

·         ylläpitää ja kehittää insinööriopiskelijakulttuuria

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

·         perustamaan rahastoja

·         ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

·         asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia

·         harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa

·         omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita

5 § Jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla insinöörin tai muuta tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä sekä päättävien elinten päätöksiä ja jotka yhdistyksen hallitus jäsenikseen hyväksyy.

Yhdistysjäsenet

Yhdistysjäseneksi voi liittyä yhdistys, jonka jäsenet täyttävät edellä esitetyt varsinaiselle jäsenelle asetetut jäsenyyskriteerit ja jonka yhdistyksen kokous hyväksyy jäseneksi. Yhdistysjäsenen henkilöjäsenet ovat myös Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry:n jäseniä, jos hallitus henkilöjäsenen hakemuksesta jäseneksi hyväksyy.

Kunnia- ja kannattajajäsenet

Yhdistykseen voi kuulua myös kunnia- ja kannattajajäseniä. Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen hallituksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenyys on voimassa kalenterivuoden loppuun.

Jäsenyhdistykset

Yhdistyksen kokous voi hyväksyä jäsenyhdistykseksi rekisteröidyn yhdistyksen, jonka jäsenet täyttävät yhdistyksen ja IOL ry:n jäsenkelpoisuusehdot. Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen esityksestä jäsenyhdistyksen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut jäsenvelvollisuudet täyttämättä.

6 § Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet

·         Yhdistyksen jäsenen tulee

·         noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä

·         varsinaisen jäsenen tulee suorittaa IOL ry:n liittokokouksen määräämä jäsenmaksu

·         suorittaa kunnia- ja kannattajajäsentä lukuun ottamatta yhdistyksen kokouksen määräämä jäsenmaksu

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenyhdistyksen tulee

1. noudattaa näiden sääntöjen muissa kohdissa mainittuja velvollisuuksia toimia yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti

2. suorittaa yhdistyksen kokouksen määräämä jäsenmaksu

7 § Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksesta.

8 § Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut velvollisuudet täyttämättä.

9 § Yhdistyksen kokous

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen verkkosivuilla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

·         esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta sekä toiminnantarkastuskertomus

·         päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

·         päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.

Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

·         yhdistyksen hallituksen jäsenten määrä (2–10 jäsentä)

·         valitaan hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja

·         valitaan hallituksen muut jäsenet

·         valitaan toiminnantarkastaja(t) ja heidän varahenkilönsä

·         vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio

·         vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksu ja kannattajajäsenmaksu

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksi viideskymmenesosa (1/50) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten. Yhdistyksen tilaisuuksissa äänestysoikeus on läsnä olevilla jäsenillä ja kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni. Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen hallituksen.

10 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 2–10 jäsentä. Yhdistyksen kokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän vuosittain sääntöjen puitteissa.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt ja voi asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät, resurssit ja kokoonpanon se määrittelee.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja tai hallituksen nimenkirjoittajiksi valitsemat henkilöt kaksi (2) aina yhdessä, tai hallituksen erikseen määräämä toimihenkilö yksin.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

11 § IL ry:n ja IOL ry:n oikeudet

·         IL ry:lle ja IOL ry:lle annetaan toiminnantarkastusoikeudet.

·         IL ry:n työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.

·         IOL ry:n hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.

·         IOL ry:lle lähetetään tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Yhdistysten kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Sääntömuutos on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen purkamispäätös on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi.

Yhdistyksen purkamisen yhteydessä varat on luovutettava IOL ry:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.

 

Nämä säännöt on hyväksytty ensimmäisen kerran yhdistyksen kevätkokouksessa Vantaalla 29.04.2021 ja toisen kerran yhdistyksen 1. ylimääräisessä kokouksessa Vantaalla 31.05.2021.