1. YLEISTÄ 

Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry (myöhemmin UIO ry tai yhdistys) on Metropolia Ammattikorkeakoulussa toimiva tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoiden ammatillisia etuja valvova ja insinööriopiskelijakulttuuria vaaliva yhdistys. UIO ry  on Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n (myöhemmin IOL ry) paikallinen jäsenyhdistys, jonka kautta UIO ry:n jäsenet ovat Insinööriliitto IL ry:n (myöhemmin IL ry) jäseniä. 

2. HALLINTO JA TALOUS

Yhdistyksen hallitus huolehtii yhdistyksen taloudesta, toiminnan koordinoinnista sekä jäsenistön edunvalvonnasta. 

Vuonna 2024 UIO ry:n hallituksen tukena toimivat: 

 • UIO yhteyshenkilöt
 • UIO alumnit
 • UIO:n alumnikerho Huutistelijat
 • UIO:n YH-kerho
 • Bio- ja kemiantekniikan kerho
 • Energia- ja ympäristötekniikan kerho

Yhteyshenkilö-, alumni- ja kerhotoimintaa kehitetään ja aktivoidaan tehokkaasti vuonna 2024. Hallitus tekee aktiivisesti työtä toiminnan laadun kehittämiseksi. Kunkin toimialan vastuuhenkilönä toimii yksi tai useampi hallituksen jäsen. 

Tarpeen vaatiessa hallitus perustaa ja hallinnoi toimikuntia sekä hallinnoi niiden kokoonpanoja.

Hallitus kokoontuu vuoden aikana vähintään neljä kertaa suunnittelemaan, arvioimaan sekä kehittämään yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistys järjestää uudelle hallitukselle vuoden alussa hallituskoulutuksen yhteistyössä IOL ry:n ja/tai IL ry kanssa sekä vuorovaikutuskoulutuksen alkukeväästä. Hallitus laatii toiminnastaan vuosikellon sekä huolehtii toimintojen, dokumentoimisen hallituksen sisäiseen käyttöön luotuun Googlen Jaettuun Driveen. 

Vuoden 2023 kaikki tositteet toimitetaan Helsingin Insinöörien HI ry:n taloudenhoitajalle tilinpäätöstä ja kirjanpitoa varten tammikuun loppuun mennessä ja varmistetaan, että tilinpäätös vuodelle 2023 saatetaan loppuun yhdistyksen kevätkokoukseen mennessä. 

Yhdistys jatkaa vuonna 2022 aloitettua sijoitustoiminnan suunnittelua. Hallitus vie esityksen yhdistyksen kokoukselle sijoittamisesta, mikäli yhdistyksen taloudellinen tilanne antaa sille mahdollisuuden. Sijoituskohteiden valinnassa hallitus konsultoi IL ry:n talouspäällikköä. Sijoitustoiminnan tarkoituksena on vakavaraistaa yhdistyksen talous, sekä kerätä pääomaa kiinteistöä kuten toimistoa tai muuta toimitilaa varten.

Vuoden 2024 tositteet toimitetaan kirjanpitäjälle niiden saavuttua ja rahastonhoitaja seuraa, että yhdistyksen toiminta pysyy budjetissa eri vastuualueista vastaavien henkilöiden kanssa, kuten tapahtumavastaavien kanssa yhdessä. Rahastonhoitaja tiedottaa hallitusta taloudellisesta tilanteesta hallituksen kokouksissa ja on tiiviisti yhteistyössä HI ry:n taloudenhoitajan kanssa UIO ry:n talouteen liittyvissä asioissa. 

3. SIDOSRYHMÄT 

UIO ry:n tärkeimmät sidosryhmät ovat: 

 • Insinööriopiskelijaliitto IOL ry ja sen paikallisyhdistykset
 • Helsingin Insinöörit HI ry
 • Insinööriliitto IL ry
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinto ja henkilökunta
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Metka ja sen kanssa yhteistyössä toimivat opiskelijayhdistykset
 • Pääkaupunkiseudulla toimivat opiskelijayhdistykset ja opiskelijakunnat

Yhdistys tekee aktiivista sidosryhmätyötä Metropoliassa toimivien opiskelijayhdistyksien sekä Metropolian opiskelijakunnan kanssa. Vaikuttamistyötä tehdään aktiivisesti kaikkien sidosryhmien kanssa ja erityisesti panoksia keskitetään Metropolia Ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen alan opiskelijayhdistyksiin sekä keskitytään luomaan tiivis yhteistyökulttuuri yhdistysten kanssa. UIO ry osallistuu aktiivisesti HI ry:n toimintaan muun muassa HI ry:n opiskelijaedustajan ja hänen varahenkilönsä sekä HI-UIO nuorjäsentapaamisten kautta. UIO ry osallistuu HI ry:n nuorjäsentapaamisiin vähintään kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä ja syksyllä. 

 

Yhdistys on aktiivisesti yhteydessä muiden IOL ry:n piirien ja paikallisyhdistysten kanssa ja kutsuu heitä vierailemaan sekä vierailee heidän tapahtumissa. UIO ry käy IOL ry:n muiden piirien kokouksissa kutsuttaessa vähintään kerran vuoden 2024 aikana, sekä pyrkii osallistumaan kaikkiin KeHä:n piirikokouksiin. Hallitus seuraa muiden IOL ry:n paikallisyhdistysten toimintaa sekä vaihtaa hyviä toimintatapoja paikallisyhdistysten välillä. 

Yhdistys järjestää yhteistyössä muiden tekniikan ja liikenteen alojen opiskelijayhdistysten kanssa syksyllä tutoreille suunnatun tapahtuman.

Hallituksen on parhaansa mukaan ylläpidettävä jo hankittuja yhteistyösuhteita ja parhaansa mukaan luotava myös uusia, sekä huolehdittava yhdistysten yhteistyösopimusten solmimisesta ja toteutumisesta. 

4. JÄSENHANKINTA 

Vuoden 2024 aikana yhdistys hankkii tekniikan ja liikenteen alan uusista opiskelijoista yli puolet jäsenikseen. Yhdistys tekee jäsenhankintaa aktiivisesti ständeilemällä, luokkakierroksilla sekä erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa. Yhdistys ja yhdistyksen aktiivit tiedottavat opiskelijoita luokkakierroksilla, ständeillä, sosiaalisessa mediassa sekä tapahtumissa. Hallitus huolehtii, että kaikille aloittaville ryhmille pidetään aloittavien info. Yhdistys tehostaa aktiivi- ja jäsenhankintaa mielekkään, näkyvän ja monipuolisen aktiivitoiminnan avulla. 

Keväällä ja syksyllä 2024 yhdistys järjestää aloittavien tekniikan opiskelijoiden saunat. 

UIO ry pyytää apua jäsenhankintaan IOL ry ja IL ry:ltä.

5. YHTEYSHENKILÖTOIMINTA 

Jokaiselta aloittavalta luokalta rekrytoidaan vähintään yksi (1) uusi yhteyshenkilö. Yhteyshenkilöille tarjotaan mahdollisuus osallistua IL ry:n ja IOL ry:n järjestämiin koulutuksiin. Liittojen tarjoamien koulutusten lisäksi järjestetään paikallisyhdistyksen toimintaa käsittelevä YH0-koulutus, josta yhdistys on itse vastuussa. Ensisijaisesti koulutukset järjestetään keväällä ja syksyllä ennen liiton koulutuksia, jotta saataisiin myös uudet yhteyshenkilöt tutustuttua UIO ry:n toimintaan. 

Hallitus hyödyntää aktiivien koulutuksissa IOL ry:n tarjoamaa koulutustarjotinta ja järjestää omia tilaisuuksia jäsenistölleen. Yhdistys järjestää yhteyshenkilöilleen ja aktiivitoimijoilleen vähintään kaksi virkistystapahtumaa. Perinteisten tapahtumien lisäksi järjestetään pienimuotoisia tapahtumia, kuten peli- tai saunailtoja, joissa yhteyshenkilöt pääsevät tutustumaan toisiinsa paremmin ja verkostoitumaan. Toiminnassa huomioidaan myös monimuoto-opiskelijat. UIO ry järjestää yhteyshenkilöille ja yhteyshenkilötoiminnasta kiinnostuneille vähintään yhden pelitapahtuman sekä YH-kesätapahtuman vuoden 2024 aikana. Yhdistys päivittää jo luotua Yhteyshenkilön käsikirjaa, jota voidaan jakaa painettuna tai sähköisesti uusille yhteyshenkilöille.

Hallitus jatkaa vuonna 2023 kehitettyä YH-kapteeniperinnettä yhteyshenkilöiden avuksi, joiden tarkoituksena on luoda lisää perinteitä ja lisätä yhteyshenkilöiden määrää. Yhteyshenkilöille järjestetään vuoden 2024 aikana tiedotustilaisuuksia joita pidetään 3 kk välein.

Yhteyshenkilötoiminnan uudistamisessa tullaan käyttämään yhteyshenkilötoiminnan kehityssuunnitelmaa.


Vuoden aikana palkitaan vähintään yksi aktiivinen yhteyshenkilö yhteyshenkilötapahtumien yhteydessä. Tarvittaessa voidaan palkita myös toinen.

6. TIEDOTUS, VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 

Yhdistyksen ulkoista tiedotusta kehitetään hyödyntäen tehokkaasti nykyaikaisia tiedotusvälineitä ja medioita sekä yhdistyksen omaa lehteä, UIOTUS:ta. Yhdistys kehittää kaksikielistä viestintää. Yhdistys käyttää tiedottamiseen aktiivisesti sosiaalisen median palveluita (Facebook, Instagram ja LinkedIn). Sosiaalisen median seuraajamääriä, tavoittavuutta ja näkyvyyttä dokumentoidaan säännöllisesti ja viesintävastaava tiedottaa hallitusta seuraajamääristä hallituksen kokouksissa. Hallitus luo yhdistykselle viestintä- ja tiedotusstrategian niin ulkoiseen kuin sisäiseen tiedonvälitykseen, tavoitteenaan yhtenäistää ja selkiyttää viestintäkäytänteitä. Strategia sisältää näkyvyystavoitteet, kuten tykkäysten ja seuraajien määrät eri sosiaalisen median kanavissa. Hallitus kiinnittää huomiota etenkin seuraaviin alla oleviin kohtiin: 

 • Nettisivuja ylläpidetään aktiivisesti
 • Järjestelmien dokumentointi pidetään ajan tasalla
 • Jokaiselle tapahtumalle luodaan markkinointistrategia

Yhdistys käyttää myös painettua materiaalia markkinointinsa tukena yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hallitus päivittää ennen aloituksia aloittavien infojen Powerpoint- tai vastaavan esityksen. Yhdistys myös nostaa jäsenetuja enemmän esiin ja toteuttaa asiapitoisempaa viestintää esimerkiksi edunvalvonnasta. Hallitus tekee avointa, ajantasaista ja tasa-arvoista viestintää koko jäsenistölle. Yhdistys hyödyntää IOL ry:n viestintävastaavia. Hallitus tiedottaa tulevista ständeistä ja kokouksista yhteyshenkilöitä sekä muuta jäsenistöä. Yhdistys näkyy kaikilla tekniikan alan toimipisteillä tasaisin väliajoin. Yhdistys pitää toimistoaan auki säännöllisesti ja tiedottaa aukioloajoista aktiivisesti jäsenistölleen.

Yhdistys markkinoi insinööri- ja insinööriopiskelijakulttuurin tunnuksia, kuten insinöörilakkeja ja insinöörisormuksia. Yhdistys myy omien myyntiartikkeliensa lisäksi myös IOL ry:n tuotteita, kuten Laulumatteja. Hallitus toteuttaa materiaali-inventaarion vähintään kaksi kertaa vuodessa, sisältäen toimistotilat sekä varastotilat. Vuonna 2024 hallitus päivittää UIO ry:n haalarimerkkivalikoimaa, sekä luo aloittaville opiskelijoille kohdennettua ‘’starttipakettia’’. Palveluita ja tapahtumia markkinoidaan erilaisin kampanjoin käyttäen apuna ständitoimintaa, painotuotteita ja verkkomedioita sekä muita sähköisiä tiedotusvälineitä. Muille opiskelijayhdistyksille UIO ry voi tarjota ilmaislippuja tai vastaavaa näkyvyyden lisäämiseksi. Lisäksi hallitus tutkii mahdollisuutta hankkia muuta markkinointimateriaalia näkyvyyden edistämiseksi. 

Hallitus toteuttaa yhteistyössä IOL ry:n ja HI ry:n kanssa aloittavien kassit jokaiselle tekniikan ja liikenteen alan aloittavalle opiskelijalle. Hallitus toteuttaa Roadshown yhdessä IL ry:n kanssa.

7. UIOTUS 

Vuoden aikana julkaistaan ainakin yksi (1) lehti, jotka julkaistaan sähköisenä Issuu-palvelussa perinteisen printtilehden lisäksi. Hallitus varmistaa, että aikaisemmat UIOTUS-julkaisut ovat esillä Issuu-palvelussa tai vastaavassa palvelussa. Hallitus kilpailuttaa painotalot hyvissä ajoin ennen ensimmäisen lehden painatusta. Hallituksen UIOTUS-vastaava taittaa lehden itse, tai löytää siihen sopivan henkilön. Mainostajia hankitaan jokaiseen lehteen mahdollisimman monta kustannusten minimoimiseksi. Lehtiä jaetaan vapaasti toimipisteillä ja hallituksen linjaamissa tapahtumissa, sekä keväällä ja syksyllä aloittavien kasseissa. Panostetaan myös sähköisen lehden levitykseen sosiaalisen median avulla. Lisäksi hallitus tutkii muita mahdollisuuksia UIOTUS-lehden näkyvyyden edistämiseksi.

8. KOULUTUSPOLITIIKKA JA EDUNVALVONTA 

UIO ry toimii tiiviissä yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn edunvalvonnan sekä IOL ry:n edunvalvontatiimin kanssa erilaisissa koulutukseen ja opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvissä asioissa. UIO ry tekee myös yhteistyötä Metropolian muiden opiskelijayhdistysten kanssa edunvalvontaan liittyvissä asoissa. Työelämään liittyvissä asioissa hyödynnetään apuna HI ry:tä ja IL ry:tä. 

Hallitus osallistuu METKAn järjestämiin Edunvalvontajaostoihin ja Metropolian kampusten Oty-tapaamisiin, sekä IOL ry:n KOPO-tapaamisiin. Hallitus ottaa myös aktiivisesti kantaa edunvalvonallisiin asioihin sisäisissä ja ulkoisissa viestintävälineissä erilaisin keinoin, muun muassa kannanotoilla ja asiantuntevalla kommentoinnilla. Hallituksen edunvalvontavastaava vastaa näiden tapahtumien osallistumisesta sekä kannanottojen valmistelusta.

Hallitus tapaa Metropolia Ammattikorkeakoulun johtoa, sekä tekniikan ja liikenteen alan johtoryhmiä sekä kehittää vuorovaikutussuhteita koulun johtoon. Hallitus osallistuu opiskelua tukevien yhteistyöryhmien toimintaan Metropolian kampuksilla, joilla opiskelee tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoita.

Yhdistyksen tavoitteena on parantaa tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen laatua ja opiskelijoiden laadullista työllistymistä niin opiskeluaikana kuin valmistuessaan. Hallitus on myös tiiviisti mukana METKAn toiminnassa ja osallistuu esimerkiksi sen edunvalvontajaoston tapaamisiin ja vaikuttaa edustajistossa. Syksyllä hallitus on tukemassa tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoiden hakemista seuraavalle kaudelle METKAn edustajistoon Haluan Päättää -kampanjassa, sekä tekee yhteistyötä IOL ry:n ja Trombi ry:n kanssa kampanjan toteutuksessa.

 

Yhdistys on myös mukana muissa IOL ry:n ja Tradenomiopiskelijoiden sekä muiden opiskelijayhdistysten järjestämissä edunvalvontakampanjoissa.

 

Toiminnan tehokkuutta parannetaan muiden toimijoiden kanssa ja tarvittaessa tehdään yhteisiä kannanottoja. 

Yhdistys järjestää vähintään yhden hyväntekeväisyystempauksen vuoden 2024 aikana. 

9. TYÖELÄMÄ JA YRITYSYHTEISTYÖ 

Yhdistys järjestää sidosryhmiensä kanssa yhteistyössä vähintään kaksi työelämäpäivää tai excursiota. Yhdistys kerää palautteen työelämäpäivistä yrityksiltä sekä osallistujilta. Mikäli IL ry teettää valtakunnallisen tekniikan ja liikenteen alan työssäkäyntitutkimuksen, yhdistys varmistaa, että tutkimuksen vastaukset kerätään opiskelijoilta. Tutkimuksen toteutus pohjustetaan jo keväällä mahdollisimman kattavan otannan saavuttamiseksi.

Hallitus päivittää aktiivisesti opiskelijoille suunnattuja työmahdollisuuksia yhdistyksen nettisivuilla olevaan Duuniporttiin ja tarvittaessa myös LinkedIN:n. Yhdistys järjestää jäsenilleen yhdessä IL ry:n kanssa työpajoja liittyen työnhakuun ja CV:n luomiseen. Hallitus järjestää mahdollisuuksien mukaan muita työelämään liittyviä koulutuksia. 

Yhdistys tekee tiiviisti yhteistyötä eri yritysten kanssa erilaisten tapahtumien, haalariprojektien tai muiden yhteistyömuotojen kautta. Yrityksiin luodaan yhteyksiä ja kehitetään yhteistoimintaa niiden kanssa. Lisäksi käydään läpi, mitä yhdistys voi tarjota yrityksille työelämäpäivien lisäksi. Yritysyhteistyötapahtumien näkyvyyttä lisätään eri viestintäkanavien kautta.

10. HAALARIT 

Yhdistys tilaa, myy ja markkinoi tekniikan ja liikenteen aloille suunnattuja opiskelijahaalareita. Yhdistys organisoi tilauksen ja myynnin: 

 • Myyrmäessä oranssi-valkoiset “Kinder”-haalarit 
 • Myyrmäessä yhdessä bio- ja kemiantekniikan kerhon kanssa vihreä-punaiset haalarit 
 • Myyrmäessä yhdessä energia- ja ympäristötekniikan kerhon kanssa lime-navyt haalarit 

 

Lisäksi yhdistys jatkaa yhteistyötä Karamalmin Aineopiskelijat KaMA ry:n sini-liilojen Karamalmin kampushaalareiden kanssa. 

Yhdistys ylläpitää toistaiseksi voimassa olevaa yhteistyösopimusta Myro ry:n, Talo ry:n sekä AOK ry:n kanssa. Kaikkiin haalareihin etsitään kutakin alaa edustavia tai niitä sivuavia sponsoreita. Edistetään yhdistyksen haalareiden saantia kaikille Metropolian tekniikan ja liikenteen alan kampuksille, sekä tehdään yhteistyötä muiden Metropolia Ammattikorkeakoulussa haalareita myyvien tahojen kanssa. 

11. TAPAHTUMAT 

Yhdistys järjestää vuonna 2024 seuraavat tapahtumat: 

 • Vuosijuhlat
 • Haalarinkastajaiset
 • YSTHIS -bileet
 • Idän munajahti -appro
 • Poikkitieteellinen Mölkky ja Wappu
 • J^3
 • Tonttuappro

UIO ry järjestää bussi- tai junakuljetukset ASTin-risteilylle ja Insinööriopiskelijapäiville. Yhdistys pyrkii järjestämään Insinööriopiskelijapäivillä rastin mahdollisuuksien mukaan tai muuta aktiivista toimintaa. Matkoilla järjestetään virkistävää toimintaa ja tarjotaan perinteistä boolia. Boolin resepti on salainen.

Yhdistyksen tavoitteena on järjestää jäsenilleen myös muita monipuolisia tilaisuuksia sekä tapahtumia ja muuta virkistävää toimintaa. Yhdistys järjestää vähintään yhden alkoholittoman tapahtuman. 

Eri tapahtumien yhteyteen tai “etkot” kehitetään asiasisällöllistä ohjelmaa, jossa on yhteistyökumppaneiden ja/tai yhdistyksen järjestämää ohjelmaa, kuten puheita, ruokaa ja viihdettä.

Keväällä 2024 järjestetään yhdistyksen vuosijuhlat.

Yhdistys järjestää vähintään yhdet sitsit vuonna 2024. 

12. KULTTUURI 

Yhdistys jatkaa nimityksen “tursas” käyttämistä tekniikan ja liikenteen alan aloittavista opiskelijoista.

Yhdistys tarjoaa jäsenistölleen vappupäivänä brunssin Helsingin Ullanlinnanmäellä sekä on vahvasti mukana METKAn vapun toteuttamisessa sekä huolehtii, että vappuaattona suoritetaan insinöörilakitus sekä Kolmen sepän patsaan viitoitus, mikäli Helsingin kaupunki sen sallii.

Alumnitoimintaa kehitetään vuoden 2024 aikana ja alumneille järjestetään vähintään yksi tapahtuma. Alumnikerhon toimintaa aktivoidaan ja tuetaan hallituksen toimesta.

Hallitus huolehtii, että haalareita, Laulumatteja, insinöörilakkia ja –sormusta markkinoidaan aktiivisesti ja pidetään huoli varaston riittävyydestä.

Yhdistys järjestää haalarinkastajaiset vähintään kerran vuodessa.

Hallitus järjestää keväällä kimppatilauksen insinöörilakkeihin.

Yhdistys on osaltaan luomassa aktiivisesti turvallista, yhdenvertaista ja kaikki huomioon ottavaa opiskelijakulttuuria.

13. TOIMITILAT 

UIO ry jatkaa neuvottelua koulun hallinnon, HI ry:n sekä opiskelijakunnan kanssa saadakseen asianmukaiset toimitilat yhdistyksen käyttöön jokaisesta Metropolian tekniikan ja liikenteen alan toimipisteestä. Yhdistys selvittää mahdollisuutta omiin toimisto- ja varastotiloihin.