1. YLEISTÄ 

Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry (myöhemmin UIO ry tai yhdistys) on Metropolia
Ammattikorkeakoulussa toimiva tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoiden ammatillisia
etuja valvova ja insinööriopiskelijakulttuuria vaaliva yhdistys. UIO ry on
Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n (myöhemmin IOL ry) paikallinen jäsenyhdistys, jonka
kautta UIO ry:n jäsenet ovat Insinööriliitto IL ry:n (myöhemmin IL ry) jäseniä.

 

2. HALLINTO JA TALOUS

Yhdistyksen hallitus huolehtii yhdistyksen taloudesta, toiminnan koordinoinnista sekä
jäsenistön edunvalvonnasta.
Vuonna 2023 UIO ry:n hallituksen tukena toimivat:

 • UIO yhteyshenkilöt
 • UIO alumnit
 • UIO:n alumnikerho
 • Huutistelijat
 • UIO:n YH-kerho
 • Bio- ja kemiantekniikan kerho
 • Energia- ja ympäristötekniikan kerho

Yhteyshenkilö-, alumni- ja kerhotoimintaa kehitetään ja aktivoidaan tehokkaasti vuonna
2023. Hallitus tekee aktiivisesti työtä toiminnan laadun kehittämiseksi. Kunkin toimialan
vastuuhenkilönä toimii yksi tai useampi hallituksen jäsen.

Tarpeen vaatiessa hallitus perustaa ja hallinnoi toimikuntia sekä hallinnoi niiden
kokoonpanoja.

Hallitus kokoontuu vuoden aikana vähintään neljä kertaa suunnittelemaan, arvioimaan
sekä kehittämään yhdistyksen toimintaa.

Yhdistys järjestää uudelle hallitukselle vuoden alussa hallituskoulutuksen yhteistyössä
IOL ry:n ja/tai IL ry kanssa sekä vuorovaikutuskoulutuksen alkukeväästä. Hallitus laatii
toiminnastaan vuosikellon sekä huolehtii toimintojen, dokumentoimisen hallituksen
sisäiseen käyttöön luotuun Googlen Jaettuun Driveen.

Vuoden 2022 kaikki tositteet toimitetaan Helsingin Insinöörien HI ry:n taloudenhoitajalle
tilinpäätöstä ja kirjanpitoa varten tammikuun loppuun mennessä ja varmistetaan, että
tilinpäätös vuodelle 2022 saatetaan loppuun yhdistyksen kevätkokoukseen mennessä.

Yhdistys käyttää puheenjohtajan palkkion maksuun sekä kulunkorvauksiin palkka.fi
palvelua.

Yhdistys jatkaa vuonna 2022 aloitettua sijoitustoimintaa mataliin- tai kohtalaisriskisiin
rahastoihin talousarvion budjetin mukaisesti. Sijoituskohteiden valinnassa hallitus
konsultoi IL ry:n talouspäällikköä ja vie sijoituskohteiden esityksen yhdistyksen
kokouksen päätettäväksi. Sijoitustoiminnan tarkoituksena on vakavaraistaa yhdistyksen
talous, sekä kerätä pääomaa kiinteistöä kuten toimistoa tai muuta toimitilaa varten.

Hallitus noudattaa ja tarvittaessa päivittää jo luotua talousstrategiaa seuraavalle viidelle
(5) vuodelle toimikauden 2023 aikana, jossa huomioidaan yhdistyksen talouden
vakavaraistaminen yleisesti, sijoitussuunnitelma sekä säästökohde. Talousstrategiaan
tehdyt muutokset viedään yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

Vuoden 2023 tositteet toimitetaan kirjanpitäjälle niiden saavuttua ja rahastonhoitaja
seuraa, että yhdistyksen toiminta pysyy budjetissa eri vastuualueista vastaavien
henkilöiden kanssa, kuten tapahtumavastaavien kanssa yhdessä. Rahastonhoitaja
tiedottaa hallitusta taloudellisesta tilanteesta hallituksen kokouksissa ja on tiiviisti
yhteistyössä HI ry:n taloudenhoitajan kanssa UIO ry:n talouteen liittyvissä asioissa.

 

3. SIDOSRYHMÄT 

UIO ry:n tärkeimmät sidosryhmät ovat: 

 • Insinööriopiskelijaliitto IOL ry ja sen paikallisyhdistykset 
 • Helsingin Insinöörit HI ry 
 • Insinööriliitto IL ry 
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinto ja henkilökunta 
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA ja sen kanssa yhteistyössä toimivat opiskelijayhdistykset 
 • Pääkaupunkiseudulla toimivat opiskelijayhdistykset ja opiskelijakunnat 

Yhdistys tekee aktiivista sidosryhmätyötä Metropoliassa toimivien opiskelijayhdistyksien
sekä Metropolian opiskelijakunnan kanssa. Vaikuttamistyötä tehdään aktiivisesti
kaikkien sidosryhmien kanssa ja erityisesti panoksia keskitetään Metropolia
Ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen alan opiskelijayhdistyksiin sekä keskitytään
luomaan tiivis yhteistyökulttuuri yhdistysten kanssa. UIO ry osallistuu aktiivisesti HI ry:n
toimintaan muun muassa HI ry:n opiskelijaedustajan ja hänen varahenkilönsä, RAADIN
sekä HI-UIO nuorjäsentapaamisten kautta. UIO ry osallistuu HI ry:n
nuorjäsentapaamisiin vähintään kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä ja syksyllä.

Yhdistys on aktiivisesti yhteydessä muiden IOL ry:n piirien ja paikallisyhdistysten
kanssa ja kutsuu heitä vierailemaan sekä vierailee heidän tapahtumissa. UIO ry käy IOL
ry:n muiden piirien kokouksissa kutsuttaessa vähintään kerran vuoden 2023 aikana.
Hallitus seuraa muiden IOL ry:n paikallisyhdistysten toimintaa sekä vaihtaa hyviä
toimintatapoja paikallisyhdistysten välillä.

Yhdistys järjestää yhteistyössä muiden tekniikan ja liikenteen alojen
opiskelijayhdistysten kanssa syksyllä tutoreille suunnatun tapahtuman.

Hallituksen on parhaansa mukaan ylläpidettävä jo hankittuja yhteistyösuhteita ja
parhaansa mukaan luotava myös uusia, sekä huolehdittava yhdistysten
yhteistyösopimusten solmimisesta ja toteutumisesta.

 

4. JÄSENHANKINTA 

Vuoden 2023 aikana yhdistys hankkii tekniikan ja liikenteen alan uusista opiskelijoista
vähintään 75 % aloittavista opiskelijoista jäsenikseen. Yhdistys tekee jäsenhankintaa
aktiivisesti ständeilemällä, luokkakierroksilla sekä erilaisissa tapahtumissa ja
tempauksissa. Yhdistys ja yhdistyksen aktiivit tiedottavat opiskelijoita luokkakierroksilla,
ständeillä, sosiaalisessa mediassa sekä tapahtumissa. Hallitus huolehtii, että kaikille
aloittaville ryhmille pidetään aloittavien info. Yhdistys tehostaa aktiivi- ja jäsenhankintaa
mielekkään, näkyvän ja monipuolisen aktiivitoiminnan avulla.

Keväällä ja syksyllä 2023 yhdistys järjestää aloittavien tekniikan opiskelijoiden saunat.

UIO ry pyytää apua jäsenhankintaan IOL ry ja IL ry:ltä.

 

5. YHTEYSHENKILÖTOIMINTA 

Jokaiselta aloittavalta luokalta rekrytoidaan vähintään yksi (1) uusi yhteyshenkilö.
Yhteyshenkilöille tarjotaan mahdollisuus osallistua IL ry:n ja/tai IOL ry:n järjestämiin
koulutuksiin. Liittojen tarjoamien koulutusten lisäksi järjestetään paikallisyhdistyksen
toimintaa käsittelevä YH0-koulutus, josta yhdistys on itse vastuussa. Ensisijaisesti
koulutukset järjestetään keväällä ja syksyllä ennen liiton koulutuksia, jotta saataisiin
myös uudet yhteyshenkilöt tutustuttua UIO ry:n toimintaan.

Hallitus hyödyntää aktiivien koulutuksissa IOL ry:n tarjoamaa koulutustarjotinta ja
järjestää omia tilaisuuksia jäsenistölleen. Yhdistys järjestää yhteyshenkilöilleen ja
aktiivitoimijoilleen vähintään kaksi virkistystapahtumaa. Perinteisten tapahtumien lisäksi
järjestetään pienimuotoisia tapahtumia, kuten peli- tai saunailtoja, joissa yhteyshenkilöt
pääsevät tutustumaan toisiinsa paremmin ja verkostoitumaan. Toiminnassa
huomioidaan myös monimuoto-opiskelijat. UIO ry järjestää yhteyshenkilöille ja
yhteyshenkilötoiminnasta kiinnostuneille vähintään yhden pelitapahtuman vuoden 2023
aikana. Yhdistys päivittää jo luotua Yhteyshenkilön käsikirjaa, jota voidaan jakaa
painettuna tai sähköisesti uusille yhteyshenkilöille.

Yhteyshenkilötoiminnan normaali tapahtumakulku tulee muuttumaan vuoden 2023
aikana ja uutena tapahtumana tulee olemaan mm. YH-kesätapahtuma.

Lisäksi vuonna 2023 tuodaan YH-kapteenit uutena perinteenä yhteyshenkilöiden
avuksi, joiden tarkoituksena on luoda lisää perinteita ja lisätä yhteyshenkilöiden määrää.
Yhteyshenkilöille tuodaan vuoden 2023 uusia työkaluja ja tilaisuuksia, kuten esim.
tiedotustilaisuudet, joita pidetään 3 kk välein.

Yhteyshenkilötoiminnan uudistamisessa tullaan käyttämään yhteyshenkilötoiminnan
kehityssuunnitelmaa.

Vuoden aikana palkitaan vähintään yksi aktiivinen yhteyshenkilö
yhteyshenkilötapahtumien yhteydessä. Tarvittaessa voidaan palkita myös
toinen.

6. TIEDOTUS, VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 

Yhdistyksen ulkoista tiedotusta kehitetään hyödyntäen tehokkaasti nykyaikaisia
tiedotusvälineitä ja medioita sekä yhdistyksen omaa lehteä, UIOTUS:ta. Selvitetään
mahdollisuus sähköpostituslistan luomiseen jäsenistölle noudattaen tietosuoja-asetusta.
Yhdistys kehittää kaksikielistä viestintää. Yhdistys käyttää tiedottamiseen aktiivisesti
sosiaalisen median palveluita (Facebook, Instagram ja LinkedIn). Sosiaalisen median
seuraajamääriä, tavoittavuutta ja näkyvyyttä dokumentoidaan säännöllisesti ja
viesintävastaava tiedottaa hallitusta seuraajamääristä hallituksen kokouksissa. Hallitus
luo yhdistykselle viestintä- ja tiedotusstrategian niin ulkoiseen kuin sisäiseen
tiedonvälitykseen, tavoitteenaan yhtenäistää ja selkiyttää viestintäkäytänteitä. Strategia
sisältää näkyvyystavoitteet, kuten tykkäysten ja seuraajien määrät eri sosiaalisen
median kanavissa. Hallitus kiinnittää huomiota etenkin seuraaviin alla oleviin kohtiin:

 • Nettisivuja ylläpidetään aktiivisesti
 • Järjestelmien dokumentointi pidetään ajan tasalla
 • Jokaiselle tapahtumalle luodaan markkinointistrategia

Yhdistys käyttää myös painettua materiaalia markkinointinsa tukena yhteistyössä
sidosryhmien kanssa. Hallitus päivittää ennen aloituksia aloittavien infojen Powerpointtai
vastaavan esityksen. Yhdistys myös nostaa jäsenetuja enemmän esiin ja toteuttaa
asiapitoisempaa viestintää esimerkiksi edunvalvonnasta. Hallitus tekee avointa,
ajantasaista ja tasa-arvoista viestintää koko jäsenistölle. Yhdistys hyödyntää IOL ry:n
viestintävastaavia. Hallitus tiedottaa tulevista ständeistä ja kokouksista yhteyshenkilöitä
sekä muuta jäsenistöä. Yhdistys näkyy kaikilla tekniikan alan toimipisteillä tasaisin
väliajoin. Yhdistys pitää toimistoaan auki säännöllisesti ja tiedottaa aukioloajoista
aktiivisesti jäsenistölleen.

Yhdistys markkinoi insinööri- ja insinööriopiskelijakulttuurin tunnuksia, kuten
insinöörilakkeja ja insinöörisormuksia. Yhdistys myy omien myyntiartikkeliensa lisäksi
myös IOL ry:n tuotteita, kuten Laulumatteja. Hallitus toteuttaa materiaali-inventaarion
vähintään kaksi kertaa vuodessa, sisältäen toimistotilat sekä varastotilat. Vuonna 2023
hallitus päivittää UIO ry:n haalarimerkkivalikoimaa, sekä luo aloittaville opiskelijoille
kohdennettua ‘’starttipakettia’’. Palveluita ja tapahtumia markkinoidaan erilaisin
kampanjoin käyttäen apuna ständitoimintaa, painotuotteita ja verkkomedioita sekä
muita sähköisiä tiedotusvälineitä. Muille opiskelijayhdistyksille UIO ry voi tarjota
ilmaislippuja tai vastaavaa näkyvyyden lisäämiseksi. Lisäksi hallitus tutkii mahdollisuutta
hankkia muuta markkinointimateriaalia näkyvyyden edistämiseksi.

Hallitus toteuttaa yhteistyössä IOL ry:n ja HI ry:n kanssa aloittavien kassit jokaiselle
tekniikan ja liikenteen alan aloittavalle opiskelijalle. Hallitus toteuttaa Roadshown
yhdessä IL ry:n kanssa.

7. UIOTUS 

Vuoden aikana julkaistaan ainakin kolme (3) lehteä, jotka julkaistaan sähköisenä
Issuu-palvelussa perinteisen printtilehden lisäksi. Hallitus varmistaa, että aikaisemmat
UIOTUS-julkaisut ovat esillä Issuu-palvelussa. Hallitus kilpailuttaa painotalot hyvissä
ajoin ennen ensimmäisen lehden painatusta. Hallituksen UIOTUS-vastaava taittaa
lehden itse, tai löytää siihen sopivan henkilön. Mainostajia hankitaan jokaiseen lehteen
mahdollisimman monta kustannusten minimoimiseksi. Lehtiä jaetaan vapaasti
toimipisteillä ja hallituksen linjaamissa tapahtumissa, sekä keväällä ja syksyllä
aloittavien kasseissa. Panostetaan myös sähköisen Issuu-lehden levitykseen
sosiaalisen median avulla. Lisäksi hallitus tutkii muita mahdollisuuksia UIOTUS-lehden
näkyvyyden edistämiseksi.

8. KOULUTUSPOLITIIKKA JA EDUNVALVONTA 

UIO ry toimii tiiviissä yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
METKAn edunvalvonnan sekä IOL ry:n edunvalvontatiimin kanssa erilaisissa
koulutukseen ja opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvissä asioissa. UIO ry tekee myös
yhteistyötä Metropolian muiden opiskelijayhdistysten kanssa edunvalvontaan liittyvissä
asoissa. Työelämään liittyvissä asioissa käytetään apuna HI ry:tä.

Hallitus osallistuu METKAn järjestämiin Edunvalvontajaostoihin ja Metropolian
kampusten Oty-tapaamisiin, sekä IOL ry:n KOPO-tapaamisiin. Hallitus ottaa myös
aktiivisesti kantaa edunvalvonallisiin asioihin sisäisissä ja ulkoisissa viestintävälineissä
erilaisin keinoin, muun muassa kannanotoilla ja asiantuntevalla kommentoinnilla.
Hallituksen edunvalvontavastaava vastaa näiden tapahtumien osallistumisesta sekä
kannanottojen valmistelusta.

Hallitus tapaa Metropolia Ammattikorkeakoulun johtoa, sekä tekniikan ja liikenteen alan
johtoryhmiä sekä kehittää vuorovaikutussuhteita koulun johtoon. Hallitus osallistuu
opiskelua tukevien yhteistyöryhmien toimintaan Metropolian kampuksilla, joilla
opiskelee tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoita.

Yhdistyksen tavoitteena on parantaa tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen laatua ja
opiskelijoiden laadullista työllistymistä niin opiskeluaikana kuin valmistuessaan. Hallitus
on myös tiiviisti mukana METKAn toiminnassa ja osallistuu esimerkiksi sen
edunvalvontajaoston tapaamisiin ja vaikuttaa edustajistossa. Syksyllä hallitus on
tukemassa tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoiden hakemista seuraavalle kaudelle
METKAn edustajistoon Haluan Päättää -kampanjassa, sekä tekee yhteistyötä IOL ry:n
ja Trombi ry:n kanssa kampanjan toteutuksessa.
Yhdistys on myös mukana muissa IOL ry:n ja Tradenomiopiskelijoiden järjestämissä
edunvalvontakampanjoissa.

Toiminnan tehokkuutta parannetaan muiden toimijoiden kanssa ja tarvittaessa tehdään
yhteisiä kannanottoja. Yhdistys tekee yhteistyötä IOL ry:n sekä sen kentän
koulutuspoliittisten vastaavien kanssa.

Yhdistys järjestää vähintään yhden hyväntekeväisyystempauksen vuoden 2023 aikana.

 

9. TYÖELÄMÄ JA YRITYSYHTEISTYÖ 

Yhdistys järjestää sidosryhmiensä kanssa yhteistyössä vähintään kaksi työelämäpäivää
tai excursiota. Yhdistys kerää palautteen työelämäpäivistä yrityksiltä sekä osallistujilta.
Mikäli IL ry teettää valtakunnallisen tekniikan ja liikenteen alan työssäkäyntitutkimuksen,
yhdistys varmistaa, että tutkimuksen vastaukset kerätään opiskelijoilta. Tutkimuksen
toteutus pohjustetaan jo keväällä mahdollisimman kattavan otannan saavuttamiseksi.

Hallitus päivittää aktiivisesti opiskelijoille suunnattuja työmahdollisuuksia yhdistyksen
nettisivuilla olevaan Duuniporttiin ja tarvittaessa myös LinkedIN:n. Yhdistys järjestää
jäsenilleen yhdessä IL ry:n kanssa työpajoja liittyen työnhakuun ja CV:n luomiseen.
Hallitus järjestää mahdollisuuksien mukaan muita työelämään liittyviä koulutuksia.

Yhdistys tekee tiiviisti yhteistyötä eri yritysten kanssa erilaisten tapahtumien,
haalariprojektien tai muiden yhteistyömuotojen kautta. Yrityksiin luodaan yhteyksiä ja
kehitetään yhteistoimintaa niiden kanssa. Lisäksi käydään läpi, mitä yhdistys voi tarjota
yrityksille työelämäpäivien lisäksi. Yritysyhteistyötapahtumien näkyvyyttä lisätään eri
viestintäkanavien kautta.

 

10. HAALARIT 

Yhdistys tilaa, myy ja markkinoi tekniikan ja liikenteen aloille suunnattuja
opiskelijahaalareita. Yhdistys organisoi tilauksen ja myynnin:

 • Myyrmäessä oranssi-valkoiset “Kinder”-haalarit
 • Myyrmäessä yhdessä bio- ja kemiantekniikan kerhon kanssa vihreä-punaiset
  haalarit
 • Myyrmäessä yhdessä energia- ja ympäristötekniikan kerhon kanssa lime-navyt
  haalarit

Lisäksi yhdistys jatkaa yhteistyötä Karamalmin Aineopiskelijat KaMA ry:n sini-liilojen
Karamalmin kampushaalareiden kanssa.

Yhdistys ylläpitää toistaiseksi voimassa olevaa yhteistyösopimusta Myro ry:n, Talo ry:n,
MetLab -kerhon sekä AOK ry:n kanssa. Kaikkiin haalareihin etsitään kutakin alaa
edustavia tai niitä sivuavia sponsoreita. Edistetään yhdistyksen haalareiden saantia
kaikille Metropolian tekniikan ja liikenteen alan kampuksille, sekä tehdään yhteistyötä
muiden Metropolia Ammattikorkeakoulussa haalareita myyvien tahojen kanssa.

11. TAPAHTUMAT 

Yhdistys järjestää vuonna 2023 seuraavat tapahtumat:

 • Vuosijuhlat
 • Haalarinkastajaiset
 • YSTHIS -bileet
 • Idän munajahti -appro
 • Poikkitieteellinen Mölkky ja Wappu
 • Valmistuneiden ja valmistuvien ilta
 • Craft Beer -appro
 • J^3
 • Tonttuappro

UIO ry järjestää bussi- tai junakyyditykset ASTin-risteilylle ja Insinööriopiskelijapäiville.
Yhdistys pyrkii järjestämään Insinööriopiskelijapäivillä rastin mahdollisuuksien mukaan
tai muuta aktiivista toimintaa. Matkoilla järjestetään virkistävää toimintaa ja tarjotaan
perinteistä boolia. Boolin resepti on salainen.

Yhdistyksen tavoitteena on järjestää jäsenilleen myös muita monipuolisia tilaisuuksia
sekä tapahtumia ja muuta virkistävää toimintaa. Yhdistys järjestää vähintään yhden
alkoholittoman tapahtuman.

Eri tapahtumien yhteyteen tai “etkoiksi” kehitetään asiasisällöllistä ohjelmaa, jossa on
yhteistyökumppaneiden ja/tai yhdistyksen järjestämää ohjelmaa, kuten puheita, ruokaa
ja viihdettä.

Keväällä 2023 järjestetään yhdistyksen vuosijuhlat.

Yhdistys järjestää vähintään yhdet sitsit vuonna 2023.

12. KULTTUURI 

Yhdistys jatkaa nimityksen “tursas” käyttämistä tekniikan ja liikenteen alan aloittavista
opiskelijoista.

Yhdistys tarjoaa jäsenistölleen vappupäivänä brunssin Helsingin Ullanlinnanmäellä
sekä on vahvasti mukana METKAn vapun toteuttamisessa sekä huolehtii, että
vappuaattona suoritetaan insinöörilakitus sekä Kolmen sepän patsaan viitoitus, mikäli
Helsingin kaupunki sen sallii.

Alumnitoimintaa kehitetään vuoden 2023 aikana ja alumneille järjestetään vähintään
yksi tapahtuma. Alumnikerhon toimintaa aktivoidaan ja tuetaan hallituksen toimesta.

Hallitus huolehtii, että haalareita, Laulumatteja, insinöörilakkia ja –sormusta
markkinoidaan aktiivisesti ja pidetään huoli varaston riittävyydestä.

Yhdistys järjestää haalarinkastajaiset vähintään kerran vuodessa.
Hallitus järjestää keväällä kimppatilauksen insinöörilakkeihin.

Yhdistys on osaltaan luomassa aktiivisesti turvallista, yhdenvertaista ja kaikki huomioon
ottavaa opiskelijakulttuuria.

 

13. TOIMITILAT 

UIO ry jatkaa neuvottelua koulun hallinnon, HI ry:n sekä opiskelijakunnan kanssa
saadakseen asianmukaiset toimitilat yhdistyksen käyttöön jokaisesta Metropolian
tekniikan ja liikenteen alan toimipisteestä. Yhdistys selvittää mahdollisuutta omiin
toimisto- ja varastotiloihin.