YLEISTÄ 

Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry (myöhemmin yhdistys tai UIO) on Metropolia Ammattikorkeakoulussa toimiva tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoiden ammatillisia etuja valvova ja insinööriopiskelijakulttuuria vaaliva yhdistys. UIO ry on Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n paikallinen jäsenyhdistys, jonka kautta UIO:n jäsenet ovat Insinööriliitto IL ry:n jäseniä. 

HALLINTO 

Yhdistyksen hallitus huolehtii yhdistyksen taloudesta, toiminnan koordinoinnista sekä jäsenistön edunvalvonnasta. 

Vuonna 2021 UIO ry:n hallituksen tukena toimivat: 

 • UIO yhteyshenkilöt 
 • UIO alumnit 
 • Bio- ja kemiantekniikan kerho 
 • Energia- ja ympäristötekniikan kerho 

Yhteyshenkilö-, alumni- ja kerhotoimintaa kehitetään ja aktivoidaan tehokkaasti vuonna 2021. Hallitus tekee aktiivisesti työtä toiminnan laadun kehittämiseksi. Kunkin toimialan vastuuhenkilönä toimii yksi tai useampi hallituksen jäsen. 

Tarpeen vaatiessa hallitus perustaa ja hallinnoi toimikuntia sekä hallinnoi niiden kokoonpanoja. 

Hallitus kokoontuu vuoden aikana vähintään neljä kertaa suunnittelemaan, arvioimaan sekä kehittämään yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistys järjestää uudelle hallitukselle hallituskoulutuksen vuoden alussa sekä

vuorovaikutuskoulutuksen alkukeväästä. Hallitus laatii toiminnastaan vuosikellon sekä huolehtii toimintojensa, kuten tapahtumien, dokumentoimisen hallituksen sisäiseen käyttöön luotuun Google Team Driveen. 

Uusitaan sopimus Sarasmaa Oy:n kanssa vuodelle 2021 tai tarvittaessa kilpailutetaan uusi tilitoimisto. Vuoden 2020 kaikki tositteet toimitetaan tilitoimistolle tilinpäätöstä ja kirjanpitoa varten tammikuun loppuun mennessä ja varmistetaan, että tilinpäätös vuodelle 2020 saatetaan loppuun kevätkokoukseen mennessä. 

Vuoden 2021 tositteet toimitetaan neljännesvuosittain tilitoimistolle ja rahastonhoitaja seuraa, että yhdistyksen toiminta pysyy budjetissa eri vastuualueista vastaavien henkilöiden kanssa, kuten tapahtumavastaavien kanssa yhdessä. Rahastonhoitaja tiedottaa hallitusta taloudellisesta tilanteesta hallituksen kokouksissa. 

SIDOSRYHMÄT 

UIO ry:n tärkeimmät sidosryhmät ovat: 

 • Insinööriopiskelijaliitto IOL ry ja sen paikallisyhdistykset 
 • Helsingin Insinöörit HI ry 
 • Insinööriliitto IL ry 
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinto ja henkilökunta 
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA ja sen kanssa yhteistyössä toimivat opiskelijayhdistykset 
 • Pääkaupunkiseudulla toimivat opiskelijayhdistykset ja opiskelijakunnat 

Yhdistys tekee aktiivista sidosryhmätyötä Metropoliassa toimivien opiskelijayhdistyksien sekä opiskelijakunnan kanssa. Vaikuttamistyötä tehdään aktiivisesti kaikissa sidosryhmissä ja kaikkien sidosryhmien kanssa. Erityisesti panoksia keskitetään Metropolia Ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen alan opiskelijayhdistyksiin ja keskitytään luomaan tiivis yhteistyökulttuuri yhdistysten kanssa. UIO ry osallistuu aktiivisesti Helsingin Insinöörit HI ry:n toimintaan muun muassa Helsingin Insinöörit HI ry:n opiskelijaedustajan ja hänen varahenkilönsä, tapahtumatyöryhmä LAARI:n sekä HI-UIO-IOL nuorjäsentapaamisten kautta. UIO osallistuu nuorjäsentapaamisiin vähintään kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä ja syksyllä.

Yhdistys on aktiivisesti yhteydessä muiden IOL:n paikallisyhdistysten kanssa ja kutsuu heitä vierailemaan sekä vierailee muiden piirien tapahtumissa. Hallitus seuraa muiden paikallisyhdistysten toimintaa ja oppii siitä. 

Hallituksen on parhaansa mukaan ylläpidettävä jo hankittuja yhteistyösuhteita ja parhaansa mukaan luotava myös uusia, sekä huolehdittava yhdistysten yhteistyösopimusten solmimisesta ja toteutumisesta. 

JÄSENHANKINTA 

Vuoden 2021 aikana yhdistys hankkii tekniikan ja liikenteen alan uusista opiskelijoista vähintään 70 % aloittavista opiskelijoista jäsenikseen. Yhdistys ja yhdistyksen aktiivit tiedottavat opiskelijoita luokkakierroksilla, ständeillä, sosiaalisessa mediassa sekä tapahtumissa. Hallitus huolehtii, että kaikille aloittaville ryhmille pidetään aloittavien info. Yhdistys tekee jäsenhankintaa aktiivisesti ständeilemällä, luokkakierroksilla sekä erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa. Yhdistys tehostaa aktiivi- ja jäsenhankintaa mielekkään, näkyvän ja monipuolisen aktiivitoiminnan avulla. 

Keväällä ja syksyllä 2021 yhdistys järjestää aloittavien tekniikan opiskelijoiden saunat. Tapahtumat järjestetään Helsingin Tekniikan Opiskelijat HTO ry:n järjestämien Esileikki-bileiden kanssa samoina ajankohtina bileiden etkoina. 

YHTEYSHENKILÖTOIMINTA 

Jokaiselta aloittavalta luokalta rekrytoidaan vähintään yksi (1) uusi yhteyshenkilö. Yhteyshenkilöille tarjotaan mahdollisuus osallistua Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n järjestämiin koulutuksiin. Liiton tarjoamien koulutusten lisäksi järjestetään paikallisyhdistyksen toimintaa käsittelevä YH0-koulutus, josta yhdistys on itse vastuussa. Ensisijaisesti koulutukset järjestetään keväällä ja syksyllä ennen liiton koulutuksia, jotta saataisiin myös uudet yhteyshenkilöt tutustutettua UIO ry:n toimintaan. 

Hallitus hyödyntää aktiivien koulutuksissa IOL ry:n tarjoamaa koulutustarjotinta ja

järjestää omia tilaisuuksia jäsenistölleen. Yhdistys järjestää yhteyshenkilöilleen ja aktiivitoimijoilleen vähintään kaksi virkistystapahtumaa. Perinteisten tapahtumien lisäksi järjestetään pienimuotoisia tapahtumia, kuten peli- tai saunailtoja, joissa yhteyshenkilöt pääsevät tutustumaan toisiinsa paremmin ja verkostoitumaan. Toiminnassa huomioidaan myös monimuoto-opiskelijat. 

Vuoden 2021 yhteyshenkilötapahtumat:

 • YH-kesäpäivät 
 • YH-saunat 
 • YH0-koulutus 

Vuoden aikana palkitaan korkeintaan kaksi aktiivisinta yhteyshenkilöä yhteyshenkilötapahtumien yhteydessä. 

Yhdistys järjestää yhteistyössä muiden tekniikan ja liikenteen alojen opiskelijayhdistysten kanssa syksyllä Tutorsaunan. 

TIEDOTUS, VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 

Yhdistyksen ulkoista tiedotusta kehitetään hyödyntäen tehokkaasti nykyaikaisia tiedotusvälineitä ja medioita sekä yhdistyksen omaa lehteä, UIOTUS:ta. Tiedonkulkua ja -välitystä lisätään. Selvitetään mahdollisuus sähköpostituslistan luomiseen jäsenistölle noudattaen tietosuojalakia. Yhdistys panostaa kaksikieliseen viestintään. Yhdistys käyttää tiedottamiseen aktiivisesti sosiaalisen median palveluita (Facebook, Instagram ja LinkedIn) sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun OMA -intranetistä löytyvää UIO ry:n työtilaa. Sosiaalisen median seuraajamääriä, tavoittavuutta ja näkyvyyttä dokumentoidaan säännöllisesti. Hallitus luo yhdistykselle viestintä- ja tiedotusstrategian niin ulkoiseen kuin sisäiseen tiedonvälitykseen, tavoitteenaan yhtenäistää ja selkiyttää viestintäkäytänteitä. Strategia sisältää näkyvyystavoitteet, kuten tykkäysten ja seuraajien määrät eri sosiaalisen median kanavissa. Hallitus kehittää yhdistykselle uudet verkkosivut päivitetyllä sisällöllä. Hallitus kiinnittää huomiota etenkin seuraaviin alla oleviin kohtiin:

 • Ylläpidetään verkkosivuja 
 • Vastaa järjestelmien dokumentoinnin ajan tasalla pitämisestä 

Yhdistys käyttää myös painettua materiaalia markkinointinsa tukena yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hallitus päivittää ennen aloituksia Aloittavien infojen Powerpoint tai vastaavan esityksen. Yhdistys myös nostaa jäsenetuja enemmän esiin ja toteuttaa asiapitoisempaa viestintää esimerkiksi jäsenyyden myynti edunvalvonnalla. Hallitus tekee avointa, ajantasaista ja tasa-arvoista viestintää koko jäsenistölle. Yhdistys hyödyntää IOL ry:n Viestintäopasta kuluvan vuoden tiedotuksessa ja viestinnässä. Hallitus tiedottaa tulevista ständeistä ja kokouksista yhteyshenkilöitä sekä muuta jäsenistöä. Yhdistys päivystää kaikilla tekniikan alan toimipisteillä tasaisin väliajoin. 

Yhdistys markkinoi insinööri- ja insinööriopiskelijakulttuurin tunnuksia, kuten insinöörilakkeja ja insinöörisormuksia. Yhdistys myy omien myyntiartikkeliensa lisäksi myös Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n tuotteita, kuten Laulumatteja. Hallitus toteuttaa haalarimerkkien inventaarion vähintään kerran vuodessa. Vuonna 2021 hallitus päivittää UIO ry:n haalarimerkkivalikoimaa, sekä luomaan aloittaville opiskelijoille kohdennettua ‘’starttipakettia’’. Palveluita ja tapahtumia markkinoidaan erilaisin kampanjoin käyttäen apuna ständitoimintaa, painotuotteita ja verkkomedioita sekä muita sähköisiä tiedotusvälineitä. Lisäksi hallitus tutkii mahdollisuutta hankkia muuta markkinointimateriaalia näkyvyyden edistämiseksi. 

Hallitus toteuttaa yhteistyössä IOL ry:n ja HI ry:n kanssa aloittavien kassit jokaiselle tekniikan ja liikenteen alan aloittavalle opiskelijalle. Hallitus toteuttaa Roadshown yhdessä IL ry:n kanssa. 

UIOTUS 

Vuoden aikana julkaistaan ainakin kolme (3) lehteä, jotka julkaistaan sähköisenä Issuu-palvelussa perinteisen printtilehden lisäksi. Hallitus varmistaa, että aikaisemmat UIOTUS-julkaisut ovat esillä Issuu-palvelussa. Hallitus kilpailuttaa painotalot hyvissä ajoin ennen ensimmäisen lehden painatusta. Hallituksen UIOTUS-vastaava taittaa lehden itse, tai löytää siihen sopivan henkilön. Mainostajia hankitaan jokaiseen lehteen mahdollisimman monta kustannusten minimoimiseksi. Lehtiä jaetaan vapaasti toimipisteillä ja hallituksen linjaamissa tapahtumissa, sekä keväällä ja syksyllä

aloittavien kasseissa. Panostetaan myös sähköisen Issuu-lehden levitykseen sosiaalisen median avulla. 

KOULUTUSPOLITIIKKA JA EDUNVALVONTA 

Hallitus toimii yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA:n edunvalvonnan kanssa sekä Helsingin Insinöörit HI ry:n edunvalvontajaoston kanssa erilaisissa koulutukseen ja työelämään liittyvissä asioissa. Hallitus ottaa aktiivisesti kantaa sisäisissä ja ulkoisissa viestintävälineissä erilaisin keinoin, muun muassa kannanotoilla ja asiantuntevalla kommentoinnilla. 

Hallitus tapaa Metropolia Ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen alan johtoryhmiä sekä kehittää vuorovaikutussuhteita koulun johtoon. Hallitus osallistuu Opiskelua tukevien yhteistyöryhmien toimintaan niillä kampuksilla, joilla UIO ry toimii. 

Yhdistyksen tavoitteena on parantaa tekniikan koulutuksen laatua ja opiskelijoiden laadullista työllistymistä niin opiskeluaikana kuin valmistuessaan. Hallitus on myös tiiviisti mukana METKA:n toiminnassa ja osallistuu esimerkiksi sen edunvalvontajaoston tapaamisiin ja vaikuttaa edustajistossa. Syksyllä hallitus on tukemassa tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoiden hakemista seuraavalle kaudelle edustajistoon Haluan Päättää -kampanjassa, sekä tekee yhteistyötä IOL ry:n ja Trombi ry:n kanssa kampanjan toteutuksessa. 

Yhdistys on mukana Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n ja Tradenomiopiskelijoiden järjestämässä TRIOL-ON-THE-ROAD -edunvalvontakampanjassa. 

Toiminnan tehokkuutta parannetaan muiden toimijoiden kanssa ja tarvittaessa tehdään yhteisiä kannanottoja. Yhdistys tekee yhteistyötä Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n sekä sen kentän koulutuspoliittisten vastaavien kanssa. 

Yhdistys järjestää vähintään kaksi hyväntekeväisyystempausta vuoden 2021 aikana.

TYÖELÄMÄ JA YRITYSYHTEISTYÖ 

Yhdistys järjestää sidosryhmiensä kanssa yhteistyössä vähintään kaksi työelämäpäivää tai excursiota. Yhdistys kerää palautteen työelämäpäivistä yrityksiltä sekä osallistujilta. Mikäli Insinööriopiskelijaliitto IOL ry teettää valtakunnallisen tekniikan ja liikenteen alan työssäkäyntitutkimuksen, yhdistys varmistaa, että tutkimuksen vastaukset kerätään opiskelijoilta. Tutkimuksen toteutus pohjustetaan jo keväällä mahdollisimman kattavan otannan saavuttamiseksi. Tutkimustuloksia kerätään vähintään tuhat kappaletta. 

Hallitus kehittää yhdistyksen Duuniportti-ryhmää Facebookissa. Yhdistys järjestää jäsenilleen yhdessä IL ry:n kanssa työpajoja liittyen työnhakuun ja CV:n luomiseen. Hallitus järjestää mahdollisuuksien mukaan muita koulutuksia. 

Yhdistys tekee tiiviisti yhteistyötä eri yritysten kanssa, kuten tapahtumien, erilaisten haalariprojektien tai muiden yhteistyömuotojen kautta. Yrityksiin luodaan yhteyksiä ja kehitetään yhteistoimintaa niiden kanssa. Lisäksi käydään läpi, mitä yhdistys voi tarjota yrityksille työelämäpäivien lisäksi. Lisätään yritysyhteistyötapahtumien näkyvyyttä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 

HAALARIT 

Yhdistys tilaa, myy ja markkinoi tekniikan ja liikenteen aloille suunnattuja opiskelijahaalareita. Yhdistys organisoi tilauksen ja myynnin: 

 • Myyrmäessä oranssi-valkoiset “Kinder”-haalarit 
 • Karamalmilla yhdessä KaMA ry:n kanssa sini-liilat haalarit 
 • Myyrmäessä yhdessä bio- ja kemiantekniikan kerhon kanssa vihreä-punaiset haalarit 
 • Myyrmäessä yhdessä energia- ja ympäristötekniikan kerhon kanssa lime-navyt haalarit 

Kaikkiin haalareihin painatetaan yhdistyksen logo. Kaikkiin haalareihin etsitään kutakin alaa edustavia tai niitä sivuavia sponsoreita. Edistetään yhdistyksen haalareiden saantia kaikille Metropolian tekniikan ja liikenteen alan kampuksille, sekä tehdään

yhteistyötä muiden Metropolia Ammattikorkeakoulussa haalareita myyvien tahojen kanssa. 

TAPAHTUMAT 

UIO ry järjestää bussi- tai junakyyditykset ASTIN-risteilylle ja Insinööriopiskelijapäiville. Yhditys pyrkii järkestämään Insinööriopiskelijapäivillä rastin mahdollisuuksien mukaan tai muuta aktiivista toimintaa. Matkoilla järjestetään virkistävää toimintaa ja tarjotaan perinteistä bussiboolia. 

Yhdistys järjestää jo perinteiksi muodostuneet tapahtumat: 

 • YSTHIS-bileet 
 • Idän Munajahti -appro 
 • Poikkitieteellinen Mölkky 
 • Back On Track 
 • Craft Beer Appro 
 • Maljannostajaiset 

Uutena tapahtumana yhdistys järjestää Tonttuapprot loppuvuodesta 2021. 

Yhdistyksen tavoitteena on järjestää jäsenilleen myös muita monipuolisia tilaisuuksia sekä tapahtumia ja muuta virkistävää toimintaa. Yhdistys järjestää vähintään kaksi alkoholitonta tapahtumaa. 

Eri tapahtumien yhteyteen tai “etkoiksi” kehitetään asiasisällöllistä ohjelmaa, jossa on yhteistyökumppaneiden ja/tai yhdistyksen järjestämää ohjelmaa, kuten puheita, ruokaa ja viihdettä. Tapahtumat dokumentoidaan kattavasti hallituksen Google Team Driveen.

KULTTUURI 

Keväällä 2021 järjestetään vuosijuhlat. 

Yhdistys järjestää vähintään yhdet sitsit vuonna 2021. 

Yhdistys jatkaa nimityksen “tursas” käyttämistä tekniikan ja liikenteen alan aloittavista opiskelijoista. 

Yhdistys tarjoaa jäsenistölleen vappupäivänä brunssin Helsingin Ullanlinnanmäellä sekä on vahvasti mukana METKA:n vapun toteuttamisessa sekä huolehtii, että vappuaattona suoritetaan Insinöörilakitus sekä Kolmen sepän patsaan viitoitus, mikäli Helsingin kaupunki sen sallii. 

Alumnitoimintaa kehitetään vuoden 2021 aikana. Kannatusjäsenmaksut ohjataan käytettäväksi alumnitoimintaan. 

Hallitus huolehtii, että haalareita, Laulumattia, insinöörilakkia ja –sormusta markkinoidaan aktiivisesti. 

Yhdistys järjestää haalarinkastajaiset vähintään kerran vuodessa yhteistyössä Helsingin Tekniikan Opiskelijat HTO ry:n kanssa. 

TOIMITILAT 

UIO ry jatkaa neuvottelua koulun hallinnon sekä opiskelijakunnan kanssa saadakseen asianmukaiset toimitilat yhdistyksen käyttöön jokaisesta tekniikan ja liikenteen alan toimipisteestä, missä yhdistyksellä on jäseniä. Yhdistys selvittää mahdollisuutta omiin toimisto- ja varastotiloihin.

JÄSENYHDISTYKSET 

Helsingin Insinöörioppilaat HIO ry ja Espoon-Vantaan Insinööriopiskelijat EVIO r.y ajetaan alas toimimattomina ja lakkautusilmoitukset saatetaan loppuun.